top of page

אביב מספרת על המפגש עם קבוצת תיאטרון הפלייבק

 

עליזה פרוכטמן היקרה.
כידוע , קיימת דרישה בדורנו לשינוי מהותי ואיכותי, כמיהה לערכים מקודשים כמו: 
איזון החיים בהקשר עבר הווה עתיד.
חיבור לפנימיות הסמויה ולסובב.
הבנת עצמית ,קבלה חמלה מודעות ומימוש עצמיים.
דרישה וכמיהת היתר הזו יצרה זילות ורדידות למונחים החשובים האלה.

את, בתבונתך, בעומק השליחותי הלא נילאה והבלתי מתפשר שבך,
יצרת ויצקת תוצאות אמת לתכנים האלה בסדנאות שאת יוצרת ומנחה בכישרון רב.
אני מודה לך מאוד.
אביב ליבוביץ' דוידיאן
יוצרת ומנחה של
"הסד-נע"
להניע את הסד שבתוכנו

bottom of page